Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Кафедра економіки, обліку і оподаткування створена шляхом об’єднання кафедри теоретичної та прикладної економіки та кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту та бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 26.09.2022 року.

Очолює кафедру Жанна Володимирівна Дерій, д.е.н., професор.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з високопрофесійних фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи. Наразі на кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників, серед яких 5 доктора наук та 8 кандидатів наук.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, положення Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», основні принципи інтеграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній простір, концепція виховання всебічно і гармонійно розвинених особистостей.

Завдяки високому професіоналізму, натхненній, творчій і наполегливій праці, педагогічній майстерності професорсько-викладацького складу на сьогодні кафедра є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону, здійснює підготовку конкурентоспроможних фахівців, які користуються беззаперечним авторитетом в державних, фінансових установах України, на підприємствах різних форм власності, в основі чого є їх ґрунтовна підготовка.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» із поглибленим вивченням програмних результатів навчання залежно від обранного блоку: «Облік і оподаткування» або «Фіскальне адміністрування та митна справа», а також за спеціальністю 051 «Економіка»

Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці, які здатні, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що сприяє ефективному функціонуванню підприємств, організацій і установ в умовах ринку.

Кафедра має успішний досвід співпраці з роботодавцями щодо проведення навчальних тренінгів, семінарів, проходження практики здобувачами вищої освіти та їх подальшого працевлаштування.