Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Навчально-тренінговий центр

При кафедрі економіки, обліку і оподаткування створено Навчально - тренінговий центр управління економікою та бізнесом, на базі якого проводяться довгострокові і короткострокові курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари, літні школи для здобувачів вищої освіти, фахівців підприємств і установ з питань організації та управління бізнесом, у тому числі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Центр діє на основі Положення.

Короткострокові програми підвищення кваліфікації:

1. «Інноваційні технології навчання: методи та практики»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
занять в рамках освітньої програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Модуль 1. Підвищення професійної педагогічної майстерності викладачів

1.1. Роль вищої освіти у формуванні людського потенціалу здобувачів вищої освіти та його ринкової капіталізації.

1.2. Нова парадигма акредитації освітніх програм. Сучасні вимоги до розробки робочої програми та силабусу навчальної дисципліни на засадах компетентнісного підходу.

1.3. Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості вищої освіти.

1.4. Право інтелектуальної власності в науково-педагогічній сфері: охорона та захист.

1.5. Сучасні інформаційні технології в освітній галузі. Роль змішаного навчання в інформаційному суспільстві.


Модуль 2. Практика впровадження інноваційних методів викладання навчальних дисциплін


2.1. Проектування електронного курсу в середовищі LMS Moodle. Розробка сценарію відеолекції.

2.2. Моделі і методи управління проектами. Проект: від ідеї до ефекту.

2.3. Формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти в умовах позааудиторної роботи: методи неформальної освіти.

2.4. Розвиток soft skills у здобувачів вищої освіти та викладачів.

2.5. Технології розвитку креативного мислення здобувачів вищої освіти.

2.6. Онлайн-інструменти для формування креативного навчального середовища та організації проєктної роботи здобувачів вищої освіти

2.7. Фасилітація як процес підвищення продуктивності навчання


Загальний обсяг: 3 кредити ЄКТС.

2. «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
занять в рамках освітньої програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Модуль 1. Сучасна наука в інформаційному суспільстві

1.1. Україна в глобалізованому світі: специфіка наукових досліджень.

1.2. Вплив наукової та науково-технічної діяльності на розвиток людського потенціалу та його ринкову капіталізацію.

1.3. Дослідницька доброчесність: фундаментальні принципи, напрями забезпечення та роль у науковій діяльності.

1.4. Джерела фінансування наукової та науково-технічної діяльності. Комерціалізація

1.4. Джерела фінансування наукової та науково-технічної діяльності. Комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності.

1.5. Право інтелектуальної власності у науковій та науково-технічної діяльності.


Модуль 2. Інноваційні технології наукових досліджень


2.1. Сучасні методи управління науковими проектами.

2.2. Використання інструментів фасилітації для формування дослідницької компетентності науковця.

2.3. Маркетингові технології просування результатів наукової та науково-технічної діяльності.

2.4. Основи пошуку документів в БД WOS та Scopus.

2.5. Створення та редагування бібліометричних та публікаційних профілів науковця.


Загальний обсяг: 3 кредити ЄКТС.


Контактна інформація

вул. Шевченко, 95

м. Чернігів, 14027

тел. (0462) 665-162; +380956427805

email: kafoa_dtu@ukr.net


Перелік науково-дослідних робіт та наукових послуг, які можуть бути запропоновані юридичним та фізичним особам на договірних умовах кафедрою економіки, обліку і оподаткування

(обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол №9 від 10.02.2020)

 1. Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обліку та аудиту на підприємстві
 2. Надання інформаційно-консультаційних послуг з фінансового та бізнес планування
 3. Моніторинг регуляторних актів Європейського Союзу в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
 4. Розробка діагностувальних методик статистичної обробки та прогнозування результатів соціально-економічних процесів
 5. Консультування щодо впровадження системи внутрішнього контролю на підприємстві
 6. Економіко-математичне моделювання та прогнозування показників діяльності підприємства
 7. Консультування щодо застосування норм (вимог) Податкового кодексу України в бухгалтерській практиці
 8. Розробка презентацій підприємствам та органам місцевого самоврядування та їх структурним підрозділам щодо стратегії соціально-економічного розвитку.
 9. Проведення на базі Навчально-тренінгового центру управління економікою та бізнесом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
 10. Проведення на базі Навчально-тренінгового центру управління економікою та бізнесом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту курсів з основ бухгалтерського обліку
 11. Надання консультативних послуг ФОП, щодо започаткування власного бізнесу.
 12. Інформаційно-консультаційні послуги щодо передачі звітності до уповноважених органів засобами телекомунікаційного зв'язку
 13. Консультаційні послуги щодо впровадження елементів системи організації бухгалтерського обліку із врахування специфіки діяльності суб'єкта господарювання (розробка Наказу про Облікову політику, графіку документо-обігу, посадових інструкцій, робочого плану рахунків)
 14. Гурток для учнів загальноосвітніх шкіл щодо податкової грамотності
 15. Надання консультаційних послуг по впровадженню та використанню програмних продуктів 1С-бухгалтерія
 16. Проведення консультацій щодо оцінки кредитоспроможності підприємств різних форм власності
 17. Надання консультаційних послуг щодо розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємств
 18. Проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку"
 19. Проведення тренінгів з академічної доброчесності та захисту прав інтелектуальної власності.