Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Починаючи з 1991/92 навчального року в Чернігівському технологічному інституті, на базі якого у відповідності з постановою Кабінету міністрів України від 29.07.199 р. №1372 було утворено Чернігівський державний технологічний університет, з метою задоволення потреб ринкової економіки у фахівцях з вищою освітою провадиться підготовка інженерно–економічних кадрів за вечірньою та заочною формами навчання. З 1992/93 навчального року – на стаціонарі. У 1993 році відбувається другий випуск однорічної перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності на факультеті підвищення кваліфікації, на якому також ведеться підготовча робота по набору слухачів для підвищення кваліфікації з бухгалтерського обліку і аудиту терміном 3,5 роки за денно–заочною формою навчання.

Це зумовило зростання навчального навантаження на професорсько–викладацький склад і, перш за все, на кафедрі ринкової економіки і організації виробництва, що могло вплинути на якість організації в цілому усього навчального процесу в інституті. Відповідно, з метою підвищення його організованості наказом ректора по Чернігівському технологічному інституту від 09.07.1993 р. №106 було створено кафедру економетрії, обліку і аудиту (ЕКОНА), до складу якої були переведені професор, доктор економічних наук Ткаченко Іван Семенович, доцент, кандидат економічних наук Пунь Дмитро Григорович, старший викладач, кандидат економічних наук Іванова Людмила Борисівна, викладач, кандидат економічних наук Рядська Валентина Володимирівна, викладач Горшунова Ірина Вікторівна. Виділено одну штатну одиницю навчально–допоміжного персоналу – старшого лаборанта.

Керівництво новоствореною кафедрою було покладене на професора, д.е.н. Ткаченко І.С., який мав 27–річний досвід науково–педагогічної роботи.

За кафедрою економетрії, обліку і аудиту були закріплені службові приміщення у третьому корпусі інституту №204, 205 та аудиторії №302, 303, 207, 308.

Кафедру ринкової економіки і організації виробництва було перейменовано на кафедру ринкової економіки і менеджменту.

На виконання рішення Вченої Ради Чернігівського державного технологічного університету від 25.10.2004 року (протокол №8), назва кафедри економетрії, обліку і аудиту змінена на „Облік і аудит” (наказ №119 від 29.10.2004 року).

Історія кафедри – це її люди: співробітники і студенти. Отже, одним з варіантів виокремлення етапів розвитку кафедри можуть бути часові проміжки, пов’язані з періодами керівництва кафедрою різними керманичами, визначними особистостями, засновниками специфічних наукових шкіл, кожен з яких здійснив неабиякий внесок у розвиток кафедри. Це доктор економічних наук, професор Ткаченко І.С., кандидати економічних наук, доценти Пунь Д.Г., Іванов Л.П., Лень В.С. Нинішній професорсько–викладацький склад кафедри щиро вдячний за плідну науково–педагогічну роботу й розбудову кафедри її колишнім співробітникам: Яськову А.Г., Юрченко Є.І., Григор’євій Т.В., Бондарю В.В., Корнієнко С.П., Бобришевій Т.О., Шкарлету С.М., Ковалю П.Ф., Дрозду О.Б., Крутік Т.А.; навчально–допоміжному персоналу: Прядко Л.В., Карпенко О., Піцко О.М., Гребеніченко І.В., Лавцевич О., Терещенко І.В., Халіловій І.В., Петренко Ю., Петришину А.М. та ін.

09.07.1993 р. – 01.09.1995 р.

У період з 09.07.1993 р. до 01.09.1995 р. кафедру очолював професор, доктор економічних наук, член Української академії наук національного прогресу (академік за спеціальністю „Економетрика, системний аналіз”) Ткаченко Іван Семенович, 1939 року народження; автор понад 200 наукових праць щодо застосування математичних методів і обчислювальної техніки у вирішенні виробничо–економічних проблем і задач, а також з методики навчання студентів.

Після закінчення фізико–математичного факультету педагогічного інституту м. Бердянськ Запорізької обл. за спеціальністю „математика і фізика” у 1963 році працював учителем фізики і математики у середніх школах міст Маріуполь, Горлівка; на посаді молодшого наукового співробітника Інституту гірської механіки і технічної кібернетики Держкомітету з палива СРСР (м. Донецьк), де і навчався у заочній аспірантурі за спеціальністю „Економіко–математичні методи” (1966–1970 рр.); старшим інженером територіального управління з МТП Держпостачу УРСР (м. Донецьк); на посадах старшого викладача, доцента Донецького університету Мінвузу УРСР; доцента, заступника декана Вінницького політехнічного інституту Мінвузу УРСР; завідувача кафедри ІПК Мінхарчпрому УРСР (Вінницька філія); старшого наукового співробітника, доцента Вінницького політехнічного інституту Мінвузу УРСР; проректора, професора кафедри математики і фізики Уманського педагогічного інституту Міністерства народної освіти України; провідного наукового співробітника економічної асоціації „Союз” (м. Чернігів); професора кафедри вищої математики, професора кафедри ринкової економіки та організації виробництва Чернігівського технологічного інституту.

Рішенням Ради ордена Леніна Інституту кібернетики АН УРСР протокол №24 від 12.03.1971 р. йому було присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР протокол №79/7 від 18.02.1976 р. йому було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі економічної кібернетики.

Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР протокол №358/67 від 29.09.1989 р. йому було присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук.

Професор Ткаченко І.С., очолюючи кафедру ЕКОНА, керував науково–дослідною роботою аспірантів, здобувачів і студентів. За його в інституті була відкрита аспірантура зі спеціальності 08.03.02 – „Економіко–математичне моделювання”. І.С.Ткаченко підготував для кафедри двох кандидатів економічних наук, сприяв і направляв у науковій роботі багатьох її нинішніх та колишніх співробітників і випускників.

05.09.1995 р. – 01.07.1997 р.

З 05.09.1995 р. до 01.07 1997 р. кафедрою ЕКОНА керував старший науковий співробітник, кандидат економічних наук Пунь Дмитро Григорович, 1937 року народження; автор 68 статей та інших рукописних робіт з техніко–економічної оцінки напрямів удосконалення техніки, ефективності модернізації машин, визначення оптимальних параметрів машин і апаратів для текстильної промисловості і т. ін.

Після закінчення у 1960 році механічного факультету Львівського політехнічного інституту, отримання кваліфікації інженера–економіста за спеціальністю „Економіка і організація машинобудівної промисловості” виконував обов’язки старшого наукового співробітника, зав. лабораторією, зав сектором Чернігівської філії Всесоюзного науково–дослідного інституту текстильного і легкого машинобудування, що у січні 1965 р. був перетворений у Всесоюзний науково–дослідний інститут машин для виробництва синтетичних волокон (ВНДІМСВ), де під його керівництвом виконувались ряд робіт щодо проблем прогнозування машин для промисловості хімічних волокон; працював на посадах доцента кафедри економіки і організації виробництва та охорони праці Чернігівської філії Київського політехнічного інституту, при цьому викладав курси „Організація, планування і управління машинобудівним підприємством”, „Організація, планування і управління хімічним підприємством”, „Економіка машинобудування”, демонстрував високий рівень кваліфікації, користувався повагою у колег і на загальних зборах трудового колективу кафедри 25.03.1988 р. Пунь Д.Г. одноголосно був утверджений за нагородження медаллю „Ветеран праці”. Наказом №272–о від 31.08.1993 р. по Чернігівському технологічному інституту доцент кафедри ринкової економіки і менеджменту з 01.09.1993 р. був переведений на посаду доцента новоутвореної кафедри економетрії обліку і аудиту, де і пропрацював до 30.08.1996 р.

У 1964 р. був зарахований в заочну аспірантуру Всесоюзного науково–дослідного інституту текстильного і легкого машинобудування, котру закінчив у 1968 р. У 1970 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

Рішенням Ради Московського ордена Трудового Червоного Прапора інституту народного господарства ім. І.В.Плеханова протокол №9 від 28.05.1970 р. Пунь Д.Г. було присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

Рішенням вищої атестаційної комісії при РМ СРСР протокол №40–н/з від 15.11.1978 р. йому було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності „Ефективність капітальних вкладень нової техніки”.

27.08.1996 р. – 04.05.2005 р.

З 27.08.1996 р. до 04.05.2005 р. спочатку виконував обов’язки, а з 05.01.2001 р. займав посаду завідувача кафедри кандидат економічних наук, доцент Іванов Лев Петрович, 1961 року народження, автор більше 14 наукових та навчально–методичних праць.

Після закінчення у 1983 р. економічного факультету Красноярського державного університету, де здобував вищу освіту за спеціальністю математика (економічна кібернетика), протягом чотирьох місяців працював інженером НДС цього університету; 09.11.1983 р. – 17.06.1985 р. – служба у збройних силах СРСР (м. Горький, м. Запоріжжя, рід військ – артилерійські), після чого у званні лейтенанта знову повернувся в університет, де до 21.11.1986 р. працював на посаді старшого інженера.

З 15.11.1986 р. до 15.11.1989 р. був аспірантом кафедри „Економіко–математичні методи” економічного факультету Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (форма навчання денна, аспірантура цільова), де підготував і представив дисертаційну роботу на тему „Застосування математичних методів і обчислювальної техніки в системі управління науково–дослідною діяльністю у економічному вузі”. Кандидат економічних наук з 1990 року.

Після закінчення цільової аспірантури одержав дозвіл на самостійне працевлаштування у зв’язку з сімейними обставинами.

З 03.05.1990 р. як обраний за конкурсом був прийнятий на роботу у якості молодшого наукового співробітника лабораторії ТЕД і СУ кафедри економіки та організації виробництва Чернігівської філії Київського політехнічного інституту ім. 50–ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. З 25.02.1991 р. за конкурсом зарахований на посаду наукового співробітника цієї лабораторії. З 01.04.1992 р. за його згодою був переведений на держзамовну тему кафедри ЕОМ і програмування у тій же посаді. 13.08.1992 р. звільнений у зв’язку з переведенням у Союз підприємців Чернігівщини.

З 01.09.1995 р. Лев Петрович повернувся у Чернігівський технологічний інститут і почав працювати на посаді доцента кафедри економетрії, обліку і аудиту (ЕКОНА), а 27.08.1996 р. – очолив її.

Вчене звання доцента Іванову Л.П. присвоєне рішенням атестаційної колегії МОНУ 23.03.2000 р.

За час роботи на кафедрі Лев Петрович зарекомендував себе працелюбним, дисциплінованим і технічно грамотним співробітником і керівником. До його заслуг слід віднести ініціативу проведення теоретичних і методологічних семінарів на кафедрі. Він виконував обов’язки консультанта науково–дослідної роботи аспірантів і студентів з актуальних проблем економіки. Приймав активну участь у суспільному житті колективу, користувався авторитетом.

2005-2010

З 2005 до 2010 року та 2014 до 2015 року кафедру „Облік і аудит” очолював кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент Лень Василь Степанович, 1942 року народження, фундатор однієї з найпотужніших в Україні наукової школи з обліку та аудиту, педагог і наставник переможців та призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад з обліку і аудиту, вихователь цілої низки фахівців за даною спеціальністю, котрі користуються попитом на ринку праці та успішно працюють у різних галузях економіки нашої держави, займаються науково–дослідною роботою, навчаються в магістратурах та аспірантурах провідних закладів освіти міст Києва, Чернігова ін.

В.С.Лень є автором навчальних посібників „Управлінський облік” (2003, 2006), „Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді” (2007), співавтор підручника „Звітність підприємств” (2002, 2004, 2006) та навчальних посібників „Бухгалтерський облік у галузях економіки” (2003, 2005), „Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика” (2004, 2006, 2008), „Організація бухгалтерського обліку” (2006), „Звітність підприємства: задачі, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, контрольні тести”, ..., багатьох методичних розробок, активно веде науково–дослідну роботу. Автор понад 130 наукових та методичних праць.

Після закінчення інституту у 1964 році працював на посадах головного спеціаліста колгоспу, районного та обласного управління сільського господарства, начальником районного управління сільського господарства.

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Всеросійському науково–дослідному інституті праці та управління. З 1985 року на науковій роботі в Українському науково–дослідному інституті сільськогосподарської мікробіології УААН на посадах старшого наукового співробітника, завідувача сектором економіки, за сумісництвом вісім років працював на посаді головного економіста цього інституту. Має досвід практичної роботи за сумісництвом на посадах головного бухгалтера підприємства та аудитора. Проводить практичні семінари з бухгалтерами підприємств і організацій області. З 1995 року – на викладацькій роботі.

В.С.Лень здійснює надзвичайно важливий внесок у розвиток кафедри, „омолоджує” її професорсько–викладацький склад талановитими і перспективними спеціалістами, піднімає на якісно новий рівень організацію навчального процесу, методичної та науково–дослідної роботи. За час роботи на кафедрі з 1996 р. зарекомендував себе висококваліфікованим фахівцем, дисциплінованим працівником, творчим й ініціативним керівником.

Наукові інтереси: управлінський облік, бухгалтерський облік, еколого–економічне обґрунтування розробок та впровадження біотехнологічних розробок у сільському господарстві.

З 1 вересня 2010 року до квітня 2014 року кафедру „Облік і аудит” очолює професор, доктор економічних наук Шкарлет Сергій Миколайович, 1972 року народження, автор близько 90 наукових праць, учасник міжнародного проекту за програмою ПрООН №UKR 96007 „Підтримка розвитку малих та середніх підприємств України” (1997–1999 рр.), ряду міждержавних проектів, зокрема, країн СНД „Методологія реструктуризації великих підприємств” під патронатом Міжнародної Організації Праці (1999–2001 рр.), „Консалтингові послуги щодо підготовки плану впровадження Проекту модернізації ДПС України”, гранти Японського Уряду №TF–029546 і №TF–025817 (2000–2004 рр.), експерт–виконавець проектів „Антикризове управління організаціями в умовах реформування економіки України” (номер державної реєстрації 0102U000638, 2002–2004 рр.) та „Управління процесом організаційних змін в умовах перехідної економіки” (номер державної реєстрації 0104U009063, 2004–2006 рр.).

Результати наукових і прикладних досліджень Шкарлета С.М. враховані при формуванні національної нормативно–правової бази: Закону України №537–V від 09.01.07 р. „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”; Постанов Верховної Ради України №1786–IV від 16.06.04 р. „Про дотримання законодавства щодо розвитку науково–технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні”, №1244–V від 27.06.07 р. „Про рекомендації парламентських слухань на тему „Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” та №3175–IV від 01.12.05 р. „Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”; при підготовці Закону України „Про промисловість”; при розробці і реалізації Урядових Постанов і Розпоряджень, а саме „Концепції Державної програми прогнозування науково–технологічного розвитку на 2008–2012 роки”, проекту Державної програми прогнозування науково–технологічного розвитку на 2008–2012 рр.; при формуванні нормативної основи дослідження показників економічного і соціального розвитку України; при розробці порядку проведення комплексної оцінки соціально–еко¬номічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; підприємствами, установами та вищими навчальними закладами Чернігівської області: при забезпеченні ефективності їх діяльності і загальної споживчої корисності в контексті вибору найкращого варіанту з множини засад активізації інноваційного розвитку підприємства та для утримання і постійного розширення долі ринку, швидкого та гнучкого реагування на зміни ринкової ситуації та діяльності конкурентів; для побудови цілісної системи організації і забезпечення комплексного процесу формування стану економічної безпеки підприємства, для підвищення конкурентоспроможність продукції та виходу на світові ринки, для оптимізації виробничих бізнес–процесів підприємства і підвищення якісних параметрів продукції, для оптимізації структури підсистеми менеджменту підприємства; при створені системи моніторингу зовнішнього середовища, матриць формування потоку зворотного зв’язку і формування керівної реакції та плану відновлення потенціалу економічної безпеки підприємства інноваційними заходами, а також при здійснені структуризації портфелю замовлень та оптимізації асортименту і номенклатури виробів підприємства; в навчальному процесі.

Після закінчення у березні 1995 року Київського політехнічного інституту (факультет прикладної математики, спеціальність „Математичне забезпечення системи автоматизації”), одержавши диплом спеціаліста за фахом інженер–математик, до вересня 1995 року працював інженером–конструктором Ніжинського НВК „Прогрес”.

У жовтні 1995 року для здобуття другої вищої освіти вступив на денну форму навчання до Фінансово–економічного інституту при Чернігівському технологічному інституті на спеціальність „Облік і аудит”, який закінчив у червні 1996 року, одержавши диплом спеціаліста за фахом економіст.

З липня по серпень 1996 року працював асистентом на кафедрі менеджменту у Чернігівському технологічному інституті. З вересня 1996 року по травень 1998 року – викладачем кафедри економетрії обліку і аудиту цього ж інституту. З червня 1998 року по квітень 2001 року працював на посаді старшого викладача кафедри економетрії, обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного університету. За сумісництвом з червня 1999 року по липень 2003 року був проректором з навчально–виховної роботи у Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права Міжнародного науково–технічного університету. Квітень 2001 р. – липень 2003 р. – доцент кафедри економетрії, обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного університету.

З липня 2001 року до червня 2010 року працював ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково–технічного університету імені академіка Юрія Бугая; з вересня 2006 року за сумісництвом – професором кафедри менеджменту Міжнародного науково–технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Стаж науково–педагогічної діяльності складає близько 14 років.

З грудня 1997 року навчався в заочні аспірантурі Міжнародного науково–технічного університету за спеціальністю 08.06.02 – „Підприємництво, менеджмент та маркетинг”, з якої відрахований у жовтні 2000 року у зв’язку із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему „Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення” у спеціалізованій вченій раді Д26.006.04 Київського національного економічного університету.

У 2001 році отримав нагороду лауреату конкурсу „Молодий науковець року” Чернігівської облдержадміністрації.

У квітні 2003 року отримав вчене звання доцента по кафедрі економетрії, обліку і аудиту.

З грудня 2005 року по січень 2008 року навчався в докторантурі Національного авіаційного університету за спеціальністю 08.00.04 – „Економіка та управління підприємствами”. У січні 2008 року захистив дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему „Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку» у спеціалізованій вченій раді Д26.006.03 ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

У жовтні 2008 року отримав вчене звання професора по кафедрі менеджменту.

Під безпосереднім керівництвом Шкарлета С.М. захистився один кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – „Економіка та управління підприємствами”, двоє здобувачів підготовлені до захисту.

На даний час С.М.Шкарлет працює ректором Чернігівського державного технологічного університету.

Сьогодення

2015 році шляхом реорганізації на основі кафедри економічного аналізу і аудиту Чернігівського державного інституту економіки та управління та кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Чернігівського національного технологічного університету створена єдина кафедра – бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (наказ №250 від 24.03.2015 р.)

З 24.03.2015 р. обов’язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету виконує кандидат економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна, автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, учасниця науково-дослідних робіт Чернігівського державного інституту економіки і управління за темами ,,Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних науково-технічних потенціалів” (державний реєстраційний номер 0113U003103), „Ефективність функціонування національного господарства в умовах глобалізації” (державний реєстраційний номер 0111U002353), „Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України” (державний реєстраційний номер 0109U002271); Київського національного університету технологій та дизайну за темою ,,Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики” (номер державної реєстрації 0113U000326); Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за темою „Дослідження стану розвитку інноваційної інфраструктури України у регіональному розрізі” (державний реєстраційний номер 0113U006460.

В.Г. Маргасова підготувала п'ятьох кандидатів наук за спеціальностями 08.00.03 – ,,Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 – ,,Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Протягом грудня 2010 року викладала курс ,,Економічні знання в практиці фінансових перетворень” в Академії консультування та підвищення кваліфікації (МВА) м. Кельн (Федеративна Республіка Німеччина).

У 2014 році проходила стажування в США (м. Бостон – Гарвард, Кембридж).

Нагороджена дипломом Лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини в ім’я незалежної України (жовтень 2014 р.).

На сучасному етапі кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету здійснює багаторівневу підготовку: бакалаврів за напрямом 6.030509 „Облік і аудит”, у т.ч. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 „Облік і аудит”; магістрів спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит”; перепідготовку за спеціальністю 7.03050901 „Облік і аудит” на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр будь-якого напряму підготовки.

Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, які здатні, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що дає можливість забезпечити ефективність функціонування підприємств, організацій і установ в умовах ринку.

Студенти (магістранти) спеціальності „Облік і аудит” знають нормативні, методичні та ін. керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію обробки облікової інформації; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій; порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб; можуть виконувати ін. завдання та обов’язки, що відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців створені усі необхідні умови: сучасна матеріально-технічна база, бібліотека, читальні зали, методичний кабінет. Пріоритетний напрямок навчання студентів – широке використання обчислювальної техніки. Студенти кафедри у процесі навчання працюють з такими сучасними програмними продуктами як „1С:Підприємство 8.2”, „Парус”, „Audit Expert”, „Project Expert” та ін.

Студентам (магістрантам) читаються авторські курси досвідчених докторів і кандидатів економічних наук. У науковому доробку кафедри більше 40 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 20 монографій.

Навчаючись за напрямом (спеціальністю) „Облік і аудит”, студенти крім обов’язкових вивчають і дисципліни фахового спрямування – „Облік у страхових організаціях”, „Облік у галузях економіки” (торгівля, громадське харчування, автомобільний транспорт, сільське господарство, малі підприємства, ломбарди). Для цих дисциплін використовується оригінальне навчально-методичне забезпечення, а також навчальні посібники авторства професорсько-викладацького складу кафедри, особливістю яких є те, що при розкритті облікових проблем одночасно розглядаються і нюанси оподаткування.

Доповнення програми навчання такими дисциплінами як „Економічний аналіз у галузях економіки”, „Судово-бухгалтерська експертиза”, „Облік у Державному казначействі” й ін. збільшує не лише фахові знання студентів, а й розширює можливості їх працевлаштування.

Одночасно з ґрунтовною фундаментальною підготовкою кафедра формує у студента і практичні вміння, яких потребує ринок праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються.

Про якість навчання студентів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту свідчить той факт, що на всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності „Облік і аудит”, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт таких як, наприклад, „Новітній інтелект 3000”, „Україна: 20 років державотворення”, що проводиться Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми „Україна” спільно з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, міжнародних конкурсах студентських робіт з економіки, управління та інформатики в економічній сфері ім. В.М. Веніамінова (м. Санкт-Петербург), інвестиційних досліджень CFA Institute Research Chellenge, Міжнародному конкурсі, присвяченому 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, що проводився у Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля, та ін., де зазвичай представлені близько 100 вузів, студенти Чернігівського національного технологічного університету щорічно займають призові місця або отримують відзнаки.

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету проводить науково-дослідну роботу, що визначається паспортом спеціальності 08.00.09 – „Бухгалтерський, облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)”, визначеного ВАК України. Головним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є удосконалення методології та організації обліку, аудиту і контролю в галузях економіки (державний реєстраційний номер 0109U006941). Тематичним планом науково-дослідних робіт на 2014/15 навчальний рік передбачені наступні основні етапи роботи.

 1. Забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки.
 2. Аналіз стану та розробка пропозицій з удосконалення обліку господарських операцій на підприємствах різних галузей економіки.
 3. Удосконалення методики аналізу операційної діяльності та звітності підприємств.
 4. Бухгалтерський облік і аналіз в антикризовому управлінні суб’єкта реального сектору економіки.
 5. Удосконалення методики формування облікової інформації для прийняття рішень в аналізі і аудиті.
 6. Розробка пропозицій з обліково-аналітичного забезпечення фінансового лізингу, удосконалення обліку господарських операцій на підприємствах різних галузей економіки.
 7. Аналіз формування неподаткових надходжень до державного бюджету України в частині рентного та екологічного оподаткування.
 8. Удосконалення навчального посібника „Облік і аудит у страховій організації”.
 9. Удосконалення навчально-методичного забезпечення з дисципліни „Організація бухгалтерського обліку”.
 10. Удосконалення методології маркетингових досліджень.
 11. Розробка навчальних комплексів з дисциплін „Судово-бухгалтерська експертиза”, „Облік у казначействі”, „Облік у банках”.
 12. Удосконалення обліку та звітності учасників спільної діяльності без створення юридичної особи.
 13. Аналіз стану та формування стратегії розвитку міського пасажирського транспорту.
 14. Дослідження стану обліку, аналізу і контролю діяльності небюджетних неприбуткових установ.
 15. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств, установ і організацій.
 16. Удосконалення організації внутрішнього і зовнішнього аудиту на підприємствах.
 17. Розробка та впровадження форм управлінської звітності на підприємствах різних форм власності.
 18. Удосконалення програмного забезпечення обліку і аналізу витрат.
 19. Дослідження організаційно-управлінського механізму реформування сфери охорони здоров’я.
 20. Розробка соціально-економічних заходів партнерства держави та суб’єктів малого підприємництва.
 21. Організація системи управлінського обліку в бюджетних установах та ін.

Кафедра має досвід співпраці з відділом інноваційного розвитку економіки в посткризовий період Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в сфері формування системи випереджальних індикаторів кризових явищ в економіці; відділом податкової політики Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України в контексті узагальнення міжнародного досвіду в сфері оподаткування малих та середніх компаній, особливостей адміністрування податків в окремих країнах; відділом податкової політики та методології оподаткування Науково-дослідного центру проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України в частині удосконалення системи адміністрування неподаткових платежів в Україні; Державною фіскальною службою у Чернігівській області та м. Чернігів; відділом обліку головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації (допомога в організації практики студентів, магістрів і викладачів в обмін на консультаційні послуги з бухгалтерського обліку); обласною фінансовою інспекцією, ПрАТ „КПМГ Аудит” (м. Київ) – компанією, що знаходиться під контролем KPMG Europe LLP (мережа незалежних фірм КПМГ, які входять до асоціації KPMG International Cooperative, Швейцарія), Національним центром Інституту аграрної економіки УААН, Міжгалузевим інститутом управління (м. Київ), Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Державним вищим навчальним закладом „Запорізький національний університет”, Національною академією обліку і статистики (м. Київ), Національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского (м. Донецьк), Українською академією біоресурсів і природокористування (м. Київ), Харківським національним аграрним університетом ім. Докучаєва, Інститутом сільськогосподарської мікробіології Національної академії аграрних наук (м. Чернігів), Житомирським державним технологічним університетом, ін. закладами. Розширюється співпраця кафедри і з закордонними навчальними закладами у галузі навчання і досліджень, зокрема, Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини, Гомельським філіалом Міжнародного університету „МИТСО” (Республіка Білорусь), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, Інститутом менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія), Університетом ім. Св. Клімента Орхідського (м. Прилеп, Республіка Македонія), Politechnika Lodzka, Uniwersytet Opolski, Університетом ім. Б. Янського, Лодзинським технологічним університетом, ін. А також з редакцією газети „Все про бухгалтерський облік” (кафедра та студенти-відмінники навчання за рекомендацією кафедри мають можливість отримувати безкоштовну передплату на це видання), редакцією журналу „Баланс” (в університеті за участю кафедри спільно з Державною фінансовою інспекцією, Державною фіскальною службою та ін. органами щомісяця проводяться засідання Клубу бухгалтерів, організовані Чернігівським обласним осередком ВГО „Всеукраїнський бухгалтерський Клуб Баланс”), корпорацією „Парус” – розробником програмного забезпечення для управління підприємством, офіційного партнера компанії ORACL (участь у тренінгах), фірмою „1-С Підприємство” (допомога у забезпеченні навчального процесу з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку”).

Фундаментальність плюс відкритість до нових ідей – це те, що цінується на кафедрі найбільше.