Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Організація бухгалтерського облік - видання навчального посібника

Організація бухгалтерського облік - видання навчального посібника

Вийшов друком навчальний посібник “Організація бухгалтерського обліку” авторського колективу під загальною редакцією Василя Степановича Леня.

У навчальному посібнику на системній основі, у відповідності з типовим навчальним планом, викладені питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах усіх форм власності. До кожної теми посібника включені питання для самопідготовки і самоконтролю та тести, що дозволяє їх використовувати в учбовому процесі для набуття практичних навичок, поточного і завершального (у тому числі тестового) контролю знань здобувачів вищої освіти.

Розраховано насамперед на студентів галузі знань 07 ―Управління та адміністрування‖ спеціальності 071 ―Облік та оподаткування‖ рівня підготовки бакалавр та магістр, а також здобувачів інших економічних спеціальностей, які вивчають дисципліну ― Організація бухгалтерського обліку.

Корисним буде навчальний посібник також викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів управління підприємством.