Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Акименко Олена Юріївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету "Чернігівська політехніка"

Обов'язки: Відповідальна за наукову роботу студентів (організація конференцій та круглих столів; проведення олімпіад; складання плану та звіту). Відповідальна за заключення договорів про співпрацю з НУ "Чернігівська політехніка"

 

З моменту закінчення інституту, з 1996 р. працювала в університеті на кафедрі обліку та аудиту на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента. 

Кандидатську дисертацію, за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області)» захистила в 2008 р. в спеціалізованій вченій раді Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування отримала у 2011 р. (атестат доцента 12 ДЦ № 027752 від 14.04.2011 р.).

Була членом спеціалізованої вченої ради К. 79.051.01 Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Систематично підвищує кваліфікацію. В 2013 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Чернігівському національному технологічному університеті (Програма підвищення кваліфікації викладачів облікових дисциплін: інноваційні технології навчання та практика їх застосування. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 294564).

У 2015 році брала участь у програмі підвищення кваліфікації «Освітні інновації в сучасних вищих навчальних закладах» у Чернігівському національному технологічному  університеті (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 78568).

Протягом листопада 2017 р.- січня 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації в Київському університеті ім. Бориса Грінченка за Програмою освітнього лідерства Академії лідерства (200 годин).

Протягом 21.07.2020 р. - 24.07.2020 р. пройшла підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті. Назва програми підвищення кваліфікації : "Блог викладача як інструмент модернізації навчального процесу".

Протягом 2018 р.-2020 р. навчалася в докторантурі ЧНТУ за спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Керівник науково-дослідної теми "Інформаційно - аналітичне забезпечння управління економічною безпекою підприємства" (держ. реєстр. №0118U001901, 2018-2021 рр.)

Учасниця науково-дослідних робіт: «Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання», (ініціативна, держ. реєстр. №0111U002362, 2011-2016 рр.; НДДКР «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлювальних джерел енергії в умовах Лісостепу України» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0117U00397 від 10.02.2017 р.); «Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах» (держ. реєстр. №0112U003284, 2012-2017 рр.); «Оцінка та регулювання економічної безпеки регіонального співробітництва депресивних територій в рамках євроінтеграційних процесів» (держ. реєстр. №0115U003443, 2015-2017 рр. )

Успішно здійснює керівництво науковою роботою студентів, серед них:

Назарова С. - XIII Санкт-Петербургський відкритий конкурс ім. професора В.Н. Веніамінова на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління та інформатики в економічній сфері (з міжнародною участю), відзначена грамотою;

Куслій І. П. - Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонда Віктора Пінчука 2014-2015 рр. - Стипендіат Програми «Завтра.UA»;

Парминська В. С. – переможниця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів ВНЗ освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування" ЖДТУ (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), диплом II ступеню;

Куслій І.П. - переможниця Всеукраїнського конкурсу дипломних (магістерських) робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» ЖДТУ (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), диплом III ступеню;

Сорока В.С. -переможниця Всеукраїнського конкурсу дипломних (магістерських) робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування», диплом II ступеню.

Автор більш 100 наукових та методичних праць, співавтор навчальних посібників “Організація бухгалтерського обліку” (за редакцією В.С. Леня), Інвестиційний менеджмент: теорія і практика (за ред. М. П. Бутка), “Облік у бюджетних установах” (за ред. В.С. Леня), “Економіка” (за ред. М.П. Бутка), "Організація бухгалтерського обліку : практикум", у тому числі монографії “Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції”, “Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки”, “Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори”, “Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень”.

Викладає різні економічні дисципліни: “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік –I”, “Організація обліку”, “Облік ЗЕД”, ”Облік і звітність суб"єктів малого підприємництва”.

Наукові інтереси: зовнішньоекономічна діяльність промислового виробництва, організація бухгалтерського обліку, облік на підприємствах малого бізнесу.

Електронна пошта: elena.akymenko@gmail.com

Research ID: G - 9876-2016

 ORCID: 0000-0002-03235978

Scopus : 57216787410

Особова сторінка гугл академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WXWqzbwAAAAJ&hl=ru

Основні наукові праці можна переглянути за посиланням:  http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/19787