Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Маргасова Вікторія Геннадіївна

д.е.н., професор

Обов'язки: відповідальна за наукову роботу кафедри (організація конференцій та круглих столів)

Доктор економічних наук, професор, голова спеціалізованої Спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04  ЧНТУ 

Тема кандидатської дисертації «Управління оборотним капіталом підприємства та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємств (на базі харчової промисловості Чернігівського регіону)» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит (2005 р.)

Тема докторської дисертації «Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (2015 р.)

Учасниця науково-дослідних робіт Чернігівського державного інституту економіки і управління за темами ,,Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних науково-технічних потенціалів” (державний реєстраційний номер 0113U003103), „Ефективність функціонування національного господарства в умовах глобалізації” (державний реєстраційний номер 0111U002353), „Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України” (державний реєстраційний номер 0109U002271); Київського національного університету технологій та дизайну за темою ,,Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики” (номер державної реєстрації 0113U000326); Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за темою „Дослідження стану розвитку інноваційної інфраструктури України у регіональному розрізі” (державний реєстраційний номер 0113U006460).

Підготувала п'ятьох кандидатів наук за спеціальностями 08.00.03 – ,,Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 – ,,Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Протягом грудня 2010 року викладала курс ,,Економічні знання в практиці фінансових перетворень” в Академії консультування та підвищення кваліфікації (МВА) м. Кельн (Федеративна Республіка Німеччина).

У  2014 році проходила стажування в США (м. Бостон – Гарвард, Кембридж).

Нагороджена дипломом Лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини в ім’я незалежної України (жовтень 2014 р.).

Наукові інтереси: економічна та фінансова безпека національної економіки, управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств, антикризова політика держави.