Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Про облік необоротних активів, утримуваних для розподілу власникам

Згідно із п. 12А МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», «Непоточний актив (або група вибуття) класифікується як утримуваний для розподілу власникам, якщо суб’єкт господарювання зобов’язується розподілити актив (або групу вибуття) власникам

Для цього активи повинні бути наявними для негайного розподілу у своїй теперішній формі і розподіл має бути високоймовірним. Для того, щоб розподіл був високоймовірним, слід започаткувати заходи, необхідні для завершення розподілу, які мають бути завершені протягом одного року з дати класифікації. Заходи, необхідні для завершення розподілу, мають зазначати, що відбудуться значні зміни в розподілі або що розподіл буде анульовано. Ймовірність затвердження акціонерами слід розглядати як частину оцінки того, чи є розподіл високоймовірним».

Аналізуючи вище наведений витяг з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» можна зробити висновок про те, що в практику ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності було введено новий об’єкт обліку, а саме «Необоротний актив, утримуваний для розподілу власникам».

Водночас,  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, від 30.11.1999 № 291, якою користуються суб’єкти господарювання, які ведуть облік як за НП(с)БО, так і за МСФЗ, не містить жодних вимог щодо порядку обліку необоротних активів утримуваних для розподілу власникам.

З огляду на все вище наведено, пропонуємо План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, доповнити субрахунком 287 «Необоротні активи, утримувані для розподілу власникам».

МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/IFRS-05_ukr_2018.pdf

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, від 30.11.1999 № 291 URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-